• Home
  • Dagbehandeling voor mensen met een depressie en/of persoonlijkheidsstoornis (afdeling 40)

Dagbehandeling voor mensen met een depressie en/of persoonlijkheidsstoornis (afdeling 40)

Doelgroep

Dit dagbehandelingsaanbod richt zich op mensen met een persoonlijkheids- en/of stemmingsstoornis waarvan de problematiek een intensieve en gedifferentieerde zorg vraagt. De afdeling biedt zowel een opname vervangende behandeling als een vervolgbehandeling na een periode van volledige hospitalisatie.

Doelstellingen

Het opname vervangend aanbod biedt behandeling voor mensen die intensieve dagbehandeling nodig hebben ter voorkoming van residentiële opname. Er wordt gestreefd naar het behouden van het functioneren in de thuissituatie.

De behandeling na volledige hospitalisatie kan van zodra het verblijf in het ziekenhuis niet meer noodzakelijk of wenselijk is maar toch nog verdere therapie noodzakelijk is.

De therapie richt zich op het verder verlichten en draaglijk maken van klachten, op hervalpreventie en behouden van stabiliteit. Hierbij wordt gestreefd naar het (her)opnemen van de rollen in het leven buiten het ziekenhuis, met focus op de resterende competenties om deze verder te ontwikkelen. Deze doelstellingen worden nagestreefd door middel van een behandelingsplan op maat en in overleg.

Het dagbehandelingsaanbod biedt een gedifferentieerd therapiekader, zowel verbaal als niet verbaal, creatief en lichamelijk, verdiepend en praktisch. Hiervoor wordt een ruim therapieaanbod geboden via modules en binnen het kader van cognitieve gedragstherapie met specifieke inspiratie vanuit dialectische gedragstherapie.

De behandeling verloopt in drie fasen

  • Observatie
    Tijdens de observatiefase neemt het team de nodige tijd voor diagnostiek en verkenning en worden doelstellingen en werkpunten in een concreet behandelplan gegoten.
  • Verandering
    In de veranderingsfase wordt gericht gewerkt aan deze doelstellingen.
  • Resocialisatie 
    De laatste fase, de resocialisatiefase ligt de nadruk op hervalpreventie, onderhouden van stabiliteit, rehabilitatie en het verder organiseren van ambulante zorg.

Visie

Er wordt een ruim therapieaanbod geboden via groepsmodules en individuele modules. Deze binnen het kader van de Cognitieve Gedragstherapie met specifieke inspiratie vanuit de Dialectische Gedragstherapie. De doelstellingen worden op maat van en in overleg met elke patiënt opgesteld in een concreet behandelingsplan.