• Home
  • Behandelaanbod
  • Kortdurende intensieve psychiatrische behandeling - HIC (High & Intensive Care) (Afdeling 51)

Kortdurende intensieve psychiatrische behandeling - HIC (High & Intensive Care) (Afdeling 51)

Doelgroep

De afdeling voor kortdurende intensieve psychiatrische behandeling – HIC biedt plaats aan 24 patiënten vanaf 16 jaar in een beveiligende en beschermende structuur. De gemene deler bij deze doelgroep is de aanwezigheid van crisis. Deze patiënten kennen een acute psychiatrische pathologie en tonen vaak een ernstig geagiteerd beeld met risico op agressie, suïcide, fugue en/of een hoog risico op decompensatie of verlies van controle. De crisis kan zich ook manifesteren in een persisterend gebruik van middelen waarbij we geslotenheid nodig hebben om dit gebruik te doorbreken. Om die veiligheid te kunnen waarborgen is de afdeling als enige afdeling van het PZ Onzelievevrouw gesloten.

De High & Intensive Care unit van afdeling 51 voorziet de mogelijkheid tot rooming-in. Via rooming-in wordt bij opname of crisis de nabijheid van een vertrouwd persoon gerealiseerd. Deze nabijheid ondersteunt het emotioneel en mentaal herstel en voorkomt escalaties. Deze nabijheid maakt een 1-op-1 begeleiding mogelijk die met professionele medewerkers niet steeds kan gerealiseerd worden.

Doelstellingen

We proberen via een behandelaanbod op maat van de patiënt de crisis te stabiliseren en het risicogedrag in te schatten. Daarnaast willen we door goed te observeren en informatie te verzamelen een globaal beeld krijgen over de crisis en de onderliggende pathologie.
De opname op deze afdeling is zo kort mogelijk. Na het onder controle krijgen van de crisis kunnen patiënten een behandeling krijgen op de gespecialiseerde afdelingen van het ziekenhuis, kunnen ze verwezen worden naar een ander behandeltraject of kunnen ze met ontslag naar huis.

Behandelaanbod

Stabilisatie van de crisis en risicotaxatie

Bij opname is de crisis het meest in het oog springend symptoom. Dit ernstig onevenwicht herstellen en een uitgebreide risicotaxatie doen, is een noodzakelijke voorwaarde om een verder therapeutisch traject uit te werken. Rust en structuur aanbieden zijn hier nodig. We werken volgens het HIC-model binnen een healing environment, een helende omgeving. Wanneer de toestand dat nodig maakt, starten we een 1 op 1 begeleiding op, in de aparte IC-unit (Intensive Care unit).

Medicamenteuze oppuntstelling

Medicatie vormt op de afdeling voor kortdurende intensieve psychiatrische behandeling een hoeksteen van de behandeling.

Observeren en hypothesevorming

Om een volledig klinisch beeld te krijgen (“Van waaruit heeft de crisis zich ontwikkeld?”), doen we een grondige observatie van de crisissymptomen en een uitgebreide anamnese. Alle disciplines van het team verzamelen op korte tijd de nodige informatie bij de patiënt, zijn/haar/hun omgeving, de verwijzer(s) en andere relevante derden. Observaties, anamnese en informatie helpen ons om een gedocumenteerde hypothese op te stellen.

Oriëntatie en motivatie

Eens de crisis gestabiliseerd is en we via goede observatie en anamnese een hypothese hebben over de diagnose, willen we snel oriënteren naar een gepaste setting of een geïndiceerd behandeltraject. Dit doen we altijd in overleg met de patiënt en zijn/haar/hun context (familie, relevante derden), de huisarts, de verwijzer en de partner waar naartoe we verwijzen.

Visie

De keuze om een gesloten afdeling te voorzien binnen het behandelaanbod van het PZ Onzelievevrouw komt uit de ervaring dat het voor patiënten met een complexe pathologie soms heel moeilijk is om zich te handhaven binnen een open setting. De afdeling biedt ook een antwoord op het toenemend aantal opnames onder dwang.
Wij beseffen zeer goed dat een opname op een gesloten afdeling voor een patiënt een intrusief gebeuren is. Daarom proberen we de strikte geslotenheid van de afdeling na een grondige risicotaxatie op maat van de patiënt af te bouwen. We houden de opname zo kort mogelijk en gaan, indien aangewezen, zo snel mogelijk over naar gespecialiseerde behandeling op een open afdeling.