• Home
  • Behandelaanbod verslaving

Behandelaanbod verslaving

Doelgroep

Het behandelaanbod voor mensen met een verslaving staat open voor mannen en vrouwen van 18 tot 60 jaar met primaire verslavingsproblemen:

  • problemen met alcohol en/of psychotrope medicatie
  • verslavingsproblemen in combinatie met een andere psychiatrische problematiek, met uitzondering van psychosen.

Doelstellingen

Het doel van de behandeling is het verslavingsgedrag te doorbreken en een motivationeel proces op gang te brengen om tot gedragsverandering te komen.
Psycho-educatie, groepstherapie en individuele coaching beogen inzichtgevend te werken.
De patiënt is spilfiguur in de eigen behandeling. Hij/zij leert vaardigheden aan om anders om te gaan met zichzelf en met anderen. De begeleiding helpt hem/haar om nieuwe vaardigheden uit te proberen, om over belemmeringen heen te komen, om gemotiveerd te blijven en te streven naar geheelonthouding.

Behandelaanbod

Het behandelaanbod voor mensen met een verslaving is er onder verschillende vormen:

  • in dagbehandeling
  • in residentiële opname
  • in nazorg
  • in een ambulant behandelprogramma alcohol (ABA).

Farmacotherapie, motiverende gespreksvoering, psycho-educatie, psychotherapie, ondersteunende en structurerende begeleiding krijgen vorm in de therapiesessies. De hulpverlening gebeurt in een behoefteondersteunend klimaat van openheid, samenwerking en onderlinge betrokkenheid.

Een persoonsgerichte hulpverleningsstijl, waarin motiverende gespreksvoering centraal staat, zet een proces in gang, dat gericht is op verandering. In de persoonlijke gesprekken hechten we belang aan kernelementen zoals partnerschap, compassie en onvoorwaardelijke acceptatie.

Het behandelaanbod is gebaseerd op het dynamisch werken met leef- en therapiegroepen. De groep dient als middel om elkaar te inspireren, te versterken in verandertaal, steun en feedback te geven. Door het delen van ervaringen en de te maken keuzes en het delen van dromen en passies komt men tot het herontdekken van eigen innerlijke waarden, een intern kompas dat richtinggevend is in het ontwikkelen van een vernieuwde levensstijl.

Voor onderliggende psychische problemen die met een verslaving kunnen gepaard gaan, is er een therapieaanbod op maat. In de verschillende modules, verbaal en non-verbaal – pessotherapie, creatieve therapie, emotioneel lichaamswerk en meditatie – wordt aandacht gegeven aan traumaverwerking, rouwverwerking en omgaan met emoties. Op indicatie kan er ook individuele psychotherapie worden aangeboden.

Waar mogelijk, wordt de familie actief bij de behandeling betrokken. 

Re-integratie in de samenleving is een belangrijk deel van het behandelproces. Een aangepaste woonvorm, dagelijks goed functioneren en persoonlijke ontwikkeling zijn hierbij essentiële doelen. Het streven naar een verbeterde levenskwaliteit en maatschappelijke participatie staan voorop.

Deze afdelingen werken nauw samen met verwijzers en netwerkpartners. In een proces van vermaatschappelijking zijn continuïteit van behandeling en zorg van essentieel belang. Het actief betrekken van de buitenwereld en het uitbouwen van netwerken gebeurt transparant.

Visie

Omdat de visie op verslavingsproblemen holistisch is, is het behandelaanbod gebaseerd op een eclectisch model dat verschillende therapeutische stromingen integreert.

De behandeling is grotendeels evidence based en steunt vooral op de cognitieve gedragstherapie.