Elektronisch delen gezondheidsgegevens

Om de beste zorg te waarborgen, is het belangrijk dat alle zorgverleners de juiste informatie over de gezondheidstoestand van de patiënt hebben: onderzoeksresultaten, resultaten van medische beeldvorming, ontslagbrieven en operatieverslagen…

Het Collaboratief Zorgplatform (CoZo) maakt de snelle en beveiligde elektronische uitwisseling van je gezondheidsgegevens mogelijk tussen de behandelende zorgverleners. Dit gebeurt met respect voor de rechten van de patiënt en enkel met toestemming.

Bij opname in het PZ Onzelievevrouw zullen zorgverleners van het ziekenhuis verbinding maken met CoZo. Zowel onze psychiaters als onze huisartsen krijgen toegang tot jouw gegevens, om eerdere psychische en lichamelijke problemen correct in kaart te kunnen brengen.

Welke gegevens worden gedeeld?

Alle gegevens die in het bezit zijn van zorgverleners kunnen worden gedeeld voor zover ze nuttig zijn voor de behandeling. Het gaat bijvoorbeeld om: opnamebrieven, ontslagbrieven, laboresultaten, medicatieschema’s,… die ook bij ontslag aan de behandelende huisarts worden meegedeeld.

Wie heeft toegang tot de gegevens?

Artsen die een zorg- of therapeutische relatie hebben met de patiënt en die in het strikte kader van de kwaliteit en de continuïteit van de zorg behandelen. De arbeidsgeneesheer, de geneesheer van het ziekenfonds en van de verzekeringsmaatschappij hebben géén toegang tot die gegevens.

Veilig en vertrouwelijk!

De elektronische netwerken voor het delen van gezondheidsgegevens zijn streng beveiligd. Ze voldoen aan de hoogste veiligheidscriteria. Elke toegang tot de gegevens wordt geregistreerd. Zorgverleners zijn gebonden aan het beroepsgeheim en het gebruik van gezondheidsgegevens zonder toelating is bij wet strafbaar. Alleen zorgverleners met een zorgrelatie, kunnen de gegevens raadplegen. Bovendien leven de elektronische gezondheidsnetwerken de privacywet en de wet op de patiëntenrechten na.

De toegang intrekken.

Ten allen tijde kan de toegang tot de gegevens stopgezet worden. Bepaalde zorgverleners kunnen uitgesloten worden van de toegang tot de gegevens. De patiënt kan ervoor kiezen dat de gegevens enkel in het dossier van PZ Onzelievevrouw blijven.

Meer informatie

www.cozo.be.