Missie en visie

Onze Missie

Het Psychiatrisch Ziekenhuis Onzelievevrouw biedt gespecialiseerde en deskundige diagnostiek, behandeling en begeleiding voor patiënten met een psychiatrische aandoening. In nauwe samenwerking met alle betrokkenen streven we ernaar dat mensen weer op een kwaliteitsvolle manier in het leven kunnen staan.  

We focussen daarom op:

  • mensen in hun kracht
  • mensen in hun kwetsbaarheid
  • mensen in verbondenheid.

Onze visie

Het PZ Onzelievevrouw zet in op een positieve benadering van de patiënten en familieleden. Patiënten worden in hun totale mens-zijn, in al hun levensdomeinen, beschouwd.

In de behandeling focussen we ons op de krachten en competenties van patiënten. Iedere patiënt is uniek en heeft een op maat  gemaakte behandeling. Deze op maat gemaakte behandeling komt tot stand in samenspraak met de patiënt, het multidisciplinair team en andere actoren die betrokken zijn. Patiënten hebben inspraak en worden gezien als hun eigen experten. De ervaringsdeskundigheid van patiënten en familie wordt ten volle aangewend.

Het PZ Onzelievevrouw besteedt veel aandacht aan de noden en expertise van familie. De familie en de context zijn het natuurlijke steunpunt van de patiënt en zijn  daarom absoluut betrokken in de behandeling. 

Medewerkers zijn toegankelijk en aanspreekbaar voor patiënten en voor familie doorheen de behandeling.

De medewerkers van het ziekenhuis zijn deskundig en beschikken over kennis die up-to-date is. De aangeboden behandelingen zijn specialistischonderbouwd en wetenschappelijk verantwoord. Er is daarnaast ook ruimte voor innovatie, good practices en voor het delen van expertise. De organisatie is flexibel en wendbaar t.a.v. maatschappelijke evoluties en veranderende noden.

De zorg vanuit het PZ Onzelievevrouw is laagdrempelig. Continuïteit van zorg staat voorop. Breuklijnen in het traject van de patiënt worden vermeden en er wordt sterk ingezet op de afstemming van zorg.

In het PZ Onzelievevrouw zetten we ten allen tijde in op dialoog en trialoog. Daarom doen we verregaande inspanningen om dwangmaatregelen te vermijden.

In het PZ Onzelievevrouw dragen we samenwerking tussen de verschillende diensten en medewerkers hoog in het vaandel. Er is respect voor elkaars werk en taken, over departementen en over functies heen. De organisatie zorgt ervoor dat elke medewerker zo maximaal mogelijk de eigen kernopdracht kan opnemen.

Medewerkers van het PZ Onzelievevrouw hebben beslissingsrecht en regelruimte over die zaken die binnen hun teambevoegdheid vallen. De leidinggevenden stimuleren de autonomie van de medewerkers en het nemen van initiatieven.

Binnen het PZ Onzelievevrouw investeren we in een cultuur van zorgzaam omgaan met elkaar. Het ziekenhuis is een dynamische werkplek waar medewerkers uitgedaagd worden om hun volle potentie te ontplooien. Talenten en competenties van medewerkers worden gestimuleerd, gewaardeerd en komen op de werkvloer tot hun recht. Er is aandacht voor een goede werk-privé balans.
Er heerst een cultuur van rechtstreekse, transparante communicatie.

Het PZ Onzelievevrouw investeert in vermaatschappelijking en het doorbreken van taboes in de geestelijke gezondheidszorg.

Het ziekenhuis neemt een actieve rol op in het creëren van een samenhangend, complementair aanbod geestelijke gezondheidszorg in de regio samen met netwerkpartners.

Onze leidende principes

PZ Onzelievevrouw wil een referntieziekenhuis zijn in...

  • een positieve attitude ten aanzien van patiënten en hun context
  • een positief werkklimaat dat medewerkers uitdaagt, waardeert én ondersteunt
  • specialistische onderbouwde en wetenschappelijke behandelvormen
  • het aanwenden van krachten en competenties van patiënten en hun context
  • continuïteit van zorg
  • het leveren van inspanningen voor het slechts uitzonderlijk aanwenden van dwang