Behandelaanbod ouderenpsychiatrie

Doelgroep

PZ Onzelievevrouw kiest expliciet voor een apart aanbod ouderenpsychiatrie.
Het aanbod bestaat uit 1 residentiële afdeling en 1 dagafdeling, telkens voor mannen en vrouwen vanaf de leeftijd van 60 jaar.

De residentiële afdeling is een opname- en behandelafdeling voor ouderen met een depressie, angststoornis, persoonlijkheidsstoornis en/of verslaving (Afdeling 32).

De behandeling van ouderen met een psychotische problematiek gebeurt binnen het behandelaanbod voor mensen met een psychotische kwetsbaarheid (Afdeling 23).

Aansluitend op het residentieel behandelaanbod op afdeling 32 is ook dagbehandeling voor ouderen mogelijk op afdeling (Afdeling 30). Aansluitend op het residentieel behandelaanbod op afdeling 23 is er dagbehandeling voor ouderen mogelijk op afdeling 20. 

Het aanbod omvat observatie, diagnostiek, behandeling, herstel, activering en nazorg. Dit aanbod kan verschillen volgens de fase van de behandeling.

Doelstellingen

Op elke afdeling biedt een team specialistische en interdisciplinaire observatie, diagnostiek en behandeling. De teams bestaan uit een psychiater, een psycholoog, een maatschappelijk werker, psychiatrisch verpleegkundigen, zorgkundigen, een ergotherapeut, een activiteitenbegeleider, een psychomotorisch therapeut en een creatief therapeut of muziektherapeut. Er is een nauwe samenwerking met de geriater-internist, de huisarts, de kinesist en de logopedist om een optimale totaalbehandeling van de psychisch zieke oudere te waarborgen.

Behandelaanbod

Het behandelaanbod is geënt op 2 grote invalshoeken.

  • Enerzijds wordt de behandeling afgestemd op het ziektebeeld dat de patiënt vertoont. Zo zal de behandeling van iemand met een psychotische problematiek gebaseerd worden op wetenschappelijke standaarden die daarover bestaan en zal die behandeling wezenlijk verschillen van iemand die aan een depressie lijdt.
  • Anderzijds wordt in alle behandelingen, ongeacht de diagnose, de leeftijdseigen kleuring van de psychiatrische problematiek en de specifieke levensfaseproblematiek(en) in rekening genomen.

In deze leeftijdsfase ondergaat men immers wezenlijke veranderingen op lichamelijk, cognitief, sociaal, psychologisch en maatschappelijk vlak. Er is daarom ook extra aandacht voor specifieke kwetsbaarheden, een complexe diagnostiek met aandacht voor somatiek, tijd en tempo en leeftijdspecifieke interesses.

Deze integratie van pathologiespecifieke behandeling en leeftijdsspecifieke behandeling biedt een absolute meerwaarde voor de doelgroep.

Visie

In de werking van de ouderenpsychiatrie worden als basisvisies zowel de cliëntgerichte en herstelgerichte gedachte aangevuld met systeemtherapeutische en narratieve accenten.

 

Brochures: