• Home
 • Dagbehandeling voor ouderen (afdeling 30)

Dagbehandeling voor ouderen (afdeling 30)

Het dagbehandelingsaanbod op afdeling 30 staat open voor mannen en vrouwen vanaf 60 jaar met een psychische kwetsbaarheid waarbij de acuut psychiatrische toestand reeds voorbij is. Er wordt gewerkt met patiënten met diverse psychiatrische aandoeningen. Deze psychiatrische kwetsbaarheid dient steeds op de voorgrond te staan.

De dagbehandeling op de afdeling sluit doorgaans maar niet noodzakelijk aan op een periode van volledige hospitalisatie. Het biedt een (vervolg)behandeling aan patiënten die een verdere ondersteuning van het ziekenhuis nodig hebben, maar die reeds voldoende gestabiliseerd zijn om gedeeltelijk in een thuiscontext te kunnen functioneren.

Doelstellingen

De dagafdeling biedt multidisciplinaire behandeling aan in een semi-residentieel kader. Er kunnen op de afdeling diverse diagnosegroepen terecht, en dit zowel voor acute als langdurige zorg.
Het behandelaanbod bestaat uit een herstelgericht, een therapeutisch en een activerend luik, dat naargelang de prioriteiten samen met de patiënt wordt bepaald.

 • In het herstelgerichte luik wordt geprobeerd om patiënt opnieuw de regie en verantwoordelijkheid te geven over het eigen leven. Hierbij wordt de patiënt begeleid om zicht te krijgen op de eigen krachten en kwetsbaarheden, alsook bij het formuleren van actuele doelstellingen die steeds in proces worden gezien. Het zicht krijgen en kunnen hanteren van de eigen kwetsbaarheid is hier een belangrijk onderdeel van. De patiënt wordt individueel en in groep ondersteund om deze doelstellingen stapsgewijs te realiseren. Ook zijn netwerk wordt hier uitdrukkelijk bij betrokken.
 • In het therapeutisch luik wordt patiënt begeleid om zicht te krijgen op de eigen persoon en de levensgeschiedenis die hier aan vooraf gaat. Door het therapeutische werken rond belangrijke thema’s wordt geprobeerd om de persoon in de eigen krachten te verstevigen.
 • In het activerend luik wordt patiënt geactiveerd en in beweging gezet, om zodoende opnieuw zinvolle activiteiten in zijn/haar dagdagelijkse leven op te nemen, om op die manier tot meer levenskwaliteit te komen.

Behandelaanbod

Hierbij zijn de individuele draagkracht en persoonlijke doelstellingen van de patiënt bepalend. De behandeling wordt bepaald in overleg met de patiënt. Het uiteindelijke doel van de behandeling is te komen tot de gewenste ervaren levenskwaliteit. Dit proces wordt zoveel mogelijk aansluitend op het tempo van de patiënt gevolgd.
Het behandelaanbod kadert in het herstelgericht proces met een levensfase- en leeftijdsspecifieke focus. Het kan bestaan uit:

 • stabilisatie en structurering
 • medicamenteuze ondersteuning
 • zicht krijgen op mogelijkheden en beperkingen en de beïnvloedende factoren
 • formuleren van een gewenst groeitraject en het uitwerken van de vooropgestelde doelen
 • psycho-educatie en hervalpreventie
 • (Psycho)Therapie
 • verlies- en rouwverwerking
 • realiseren van vooropgestelde doelen met vertaling naar de dagdagelijkse realiteit, waarbij ook familie en omgeving betrokken wordt
 • ruimte om te experimenteren met de veranderde levensstijl en hervonden krachten
 • re-integratie in de maatschappij, met handhaven en zo nodig uitbouwen van een netwerk.
Visie

De werking van de dagafdeling is gebaseerd op de herstelgerichte zorg. We proberen de patiënt te versterken in het terug opnemen van verantwoordelijkheid en controle over het eigen leven. De context wordt hierbij nauw betrokken. Daarnaast worden ook de systeemgerichte, cliëntgerichte en narratieve basisvisie gehanteerd.