• Home
 • Langdurige intensieve psychiatrische behandeling (Afdeling 52)

Langdurige intensieve psychiatrische behandeling (Afdeling 52)

Doelgroep

Op deze afdeling verblijven langdurig opgenomen mannen en vrouwen uit alle leeftijdscategorieën met:

 • een ernstige, persisterende, psychiatrische aandoening, waarbij er sprake is van verlieservaringen op meerdere levensdomeinen (relaties, zingeving, wonen, lichamelijke integriteit). Voor hen is een langdurige behandeling in het psychiatrisch ziekenhuis noodzakelijk. Zij kunnen noch op korte noch op middellange termijn buiten het ziekenhuis gaan wonen.
 • nood aan intensieve behandeling, begeleiding en zorg op alle levensdomeinen. Dit krijgt vorm via een individueel behandel- en zorgplan op maat.
 • nood aan een afdelingsomgeving die ondersteuning, structuur, veiligheid, bescherming en toezicht biedt, en hen de tijd geeft om een vertrouwensband op te bouwen met de hulpverleners.

Behandelaanbod

Op  deze afdeling wordt geïndividualiseerde zorg en behandeling aangeboden. Dit aanbod op maat vertaalt zich in een individueel behandelplan.  De patiënt zelf wordt zo goed als mogelijk betrokken in het uitwerken ervan.

Elke patiënt heeft een toegewezen verpleegkundige en zorgkundige. Zij kennen het leven en het dagelijks functioneren van de patiënt goed. Zij ondersteunen de patiënt in het zelf formuleren van hulpvragen en zorgnoden. Zij bieden praktische, emotionele en sociale steun. Zij fungeren als vertrouwenspersoon en belangenbehartiger.

Patiënten en hun familie kunnen bij de maatschappelijk werker terecht voor vragen in verband met financiële kwesties, administratieve zaken, enz. De maatschappelijk werker  heeft ook aandacht voor andere levensdomeinen, zoals wonen, werken en  vrije tijd. Zij is een sleutelfiguur in de contacten tussen de afdeling en de maatschappij.

Het behandelaanbod op de afdeling bestaat uit:

 • farmacotherapie;
 • somatische behandeling;
 • psychomotorische therapie;
 • individuele gesprekstherapie;
 • ergotherapie;
 • beeldende therapie;
 • muziektherapie;
 • activiteitenbegeleiding;
 • kinesitherapie (op indicatie);
 • logopedie (op indicatie).

Op de afdeling wordt een flexibel, gevarieerd en laagdrempelig activiteitenaanbod aangeboden. Deze activiteiten bieden patiënten een kans om elkaar te ontmoeten, om plezier en voldoening te vinden, om hun vaardigheden en talenten te behouden of te versterken.

Patiënten kunnen met vragen op het vlak van zingeving en geloof terecht bij de pastoraal medewerker. Ook vrijwilligers nemen een actieve rol op in de zorg voor patiënten. Zij brengen een bezoek aan de patiënt, maken tijd en ruimte voor een babbel of begeleiden patiënten bij een wandeling.

Doelstellingen

De behandeling, de begeleiding en de zorg zijn gericht op:

 • Het bevorderen van de levenskwaliteit van de patiënten.
 • Investeren in positieve ontmoetingen en het opbouwen van een vertrouwensrelatie.
 • Exploreren en ondersteunen van de wensen van de patiënt en hier vraaggericht een aanbod voor ontwikkelen binnen de mogelijkheden van de afdeling.
 • Het empoweren van de autonomie en zelfbepaling, rekening houdend met de grenzen en kwetsbaarheden van de patiënt en diens naastbetrokkene.
 • Het helpen dragen van het lijden van patiënten en hen ondersteunen in het zoeken naar zingeving en identiteit.
 • Het helpen voorkomen van sociaal isolement en vervreemding
 • Het ondersteunen van naastbetrokkenen.
 • Middels een op maat ontwikkelde behandeling en het geven van tijd, trachten te streven naar een haalbaar extern perspectief voor de patiënt buiten het ziekenhuis.

Visie

Deze afdeling heeft als specificiteit dat ze zich richt op volwassen die langdurig kampen met een ernstige psychische aandoening. Deze patiënten hebben reeds vele behandelingen achter de rug die niet of onvoldoende tot herstel hebben geleid. Zij worden dagelijks geconfronteerd met veel verlieservaringen op heel wat levensdomeinen.

In het omgaan met deze doelgroep werd de specifieke visie van crustatieve zorg of schelpzorg ontwikkeld*. Specifiek aan deze visie betreft de verhoogde aandacht voor 4 belangrijke pijlers die de levenskwaliteit beïnvloeden: somatische, psychologische, sociale en existentiële noden.

‘Hoop bieden’ is er een kernwaarde.