• Home
  • Consultatieforum Ethiek

Consultatieforum Ethiek

In het dagelijkse werkveld doen zich voortdurend situaties voor waarin waarden met elkaar in conflict komen. Meestal kunnen deze situaties vanuit vroegere ervaringen en vanuit het zorgvuldig handelen zonder veel problemen opgelost worden.

Soms echter zijn er situaties die een grondiger overleg vragen en  op het interdisciplinair overleg besproken worden. Meestal wordt ook daar een antwoord gevonden waar het team zich in kan terugvinden.

In meer uitzonderlijke gevallen ziet het behandelteam zich voor een situatie gesteld waarbij het niet meer zo duidelijk is wat de meest waardevolle handelwijze is. Op dat moment kan het Consultatie Forum Ethiek een breder platform zijn waarbij ‘buitenstaanders’ het op zich nemen mee te denken en waar gezocht wordt naar de meest wenselijke en haalbare uitweg voor de complexe ethische situatie.

Het overleg is ondersteunend bedoeld, het interdisciplinair team blijft verantwoordelijk voor de keuze.

Dit ethische beraad creëert ruimte om tot een weloverwogen en beargumenteerd besluit te kunnen komen. De eigen individuele visie komt in samenspraak met die van anderen: van de betreffende cliënt, naastbetrokkenen en collega’s. Daar waar men met elkaar in open dialoog kan gaan en uitgenodigd wordt om elkaar te bevragen en om eigen keuzes te onderbouwen komt meer begrip en acceptatie voor de opvattingen van de anderen, wordt er gezocht naar verruiming van de (behandel- en zorg)mogelijkheden.
 

OPDRACHTEN
Teams en medewerkers ondersteuning bieden bij beslissingen over individuele casussen op het gebied van ethiek in de zorg. De vergadering wordt samengeroepen bij acute waarden  of normenconflicten en biedt de betrokken hulpverleners een breder overleg- en discussieforum.