• Home
  • Blog
  • Betere zorg met betere infrastructuur

Betere zorg met betere infrastructuur

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits zette tijdens een bezoek aan het ziekenhuis op 9 april, in aanwezigheid van burgemeester van Brugge Dirk De fauw, het licht op groen voor de bouw van twee nieuwbouwprojecten op de site. Naast het historische neogotische voorgebouw komt een ambulant therapiehuis met hoogwaardige faciliteiten voor therapie en consultaties, vorming en opleiding. Centraal op de campus verschijnt een nieuw therapiecentrum voor wie residentieel opgenomen is of dagtherapie volgt in het ziekenhuis.  De bouwwerkzaamheden zullen nog in 2024 van start gaan en hebben een geschatte kostprijs van 31 miljoen euro, waarvan (jaarlijks) 929.000 euro door de Vlaamse Overheid wordt gefinancierd.

“Wie Brugge binnenrijdt, kent ongetwijfeld de gebouwen in neogotische baksteenstijl van het Psychiatrisch Ziekenhuis Onze-Lieve-Vrouw. Het ziekenhuis wil enkele aangebouwde gebouwen afbreken en 2 nieuwe energiezuinige gebouwen realiseren. In het belang van de patiënten en het personeel en met respect voor de omgeving. Via het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden zal Vlaanderen hiertoe een steentje bijdragen."

Hilde Crevits - Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Dankzij de investeringen in haar infrastructuur kan het PZ Onzelievevrouw hoogwaardige, mensgerichte zorg blijven aanbieden aan mensen met een psychische kwetsbaarheid die nood hebben aan gespecialiseerde behandeling.  Het illustreert ook de toewijding van het ziekenhuis om de ingeslagen weg van zorgvernieuwing en vermaatschappelijking binnen de organisatie zelf en in de sector van geestelijke gezondheidszorg te blijven volgen.

Ambulant therapiehuis als centrale HUB voor diverse zorgverleners

Het meest in het oog springende bouwproject is het nieuwe ambulante therapiehuis, dat een centrale hub zal vormen voor diverse zorgverleners. Dit complex wordt strategisch ingeplant naast het historische neogotische voorgebouw aan de Koning Albert I-laan.  De link met de rijke geschiedenis van het ziekenhuis blijft op die manier behouden.  Het therapiehuis zal een meervoudige functie hebben.  Psychiaters, psychologen en andere therapeuten zullen er patiënten kunnen ontvangen voor ambulante consultaties en therapieën.  Het zal er ook mogelijk zijn om vorming en opleiding te organiseren voor zorgvragers, hun familie of context én zorgverleners of partnerorganisaties. Daarnaast zal het therapiehuis ook als uitvalsbasis dienen voor het mobiel crisisteam, dat ondersteuning biedt aan zorgvragers in hun natuurlijke omgeving tijdens crisissituaties en deel uitmaakt van het Netwerk voor Geestelijke Gezondheidszorg Nowe.

Waaier aan therapie-ateliers in nieuw therapiecentrum

Centraal op de campus komt een nieuw therapiecentrum dat een breed gamma aan therapie-ateliers zal huisvesten.  Dit gebouw zal het huidige therapiegebouw uit de jaren 1960 vervangen. 
PZ Onzelievevrouw kan op die manier een breed gamma aan therapievormen garanderen en zo gespecialiseerde behandeling op maat blijven aanbieden voor patiënten in opname en in dagbehandeling.

Kwaliteitsvolle ruimte voor zorgvernieuwing

Investeren in infrastructuur vormt een essentiële schakel in de verdere evolutie van gespecialiseerde psychiatrische zorg.  Deze vernieuwingen onderstrepen het groeiende inzicht dat niet elke patiënt een opname in het ziekenhuis nodig heeft, of dat opnames niet noodzakelijk langdurig hoeven te zijn om effectief te zijn.   Anderzijds wil  PZ Onzelievevrouw ook blijvend residentiële, intensieve en gespecialiseerde zorg en behandeling aanbieden wanneer dit tijdelijk of voor langere duur nodig zou zijn.  Het doel is een zorgsysteem te creëren dat flexibel inspeelt op de individuele behoeften van cliënten door gepersonaliseerde en gedoseerde, multifunctionele behandelingstrajecten te bieden.

PZ Onzelievevrouw biedt trajecten aan die deel uitmaken van een netwerk van zorgaanbieders, inclusief partners uit de eerste, tweede en derdelijnszorg. Dankzij een intensieve samenwerking met deze partners kan het ziekenhuis een geïntegreerde behandeling bieden.  Deze aanpak omvat ambulante en dagbehandeling die zowel voor als na een ziekenhuisopname wordt ingezet, waarbij de nadruk ligt op een naadloze integratie met de diensten van andere zorgverleners. Daarnaast staat mobiele ondersteuning binnen de gemeenschap van de cliënt centraal, waardoor een vangnet van zorg ontstaat dat zich uitstrekt ver buiten de muren van ons ziekenhuis.

Ook voor mensen die op de wachtlijst staan voor een residentiële behandeling, kan een ambulant voortraject in de aanloop naar een ziekenhuisopname van grote waarde zijn. Deze proactieve benadering biedt essentiële behandelstappen al vroeg aan, en speelt zo direct in op de behoeften van zorgvragers en hun directe omgeving. Deze strategie kan in een aantal gevallen opname voorkomend werken.  Voor andere zorgvragers kan een intensieve begeleiding in o.a. het therapiehuis via consultaties of dagbehandelingen, een residentiële opname verkorten. 

Naast de focus op het voorkomen of verkorten van ziekenhuisopnames, speelt de mogelijkheid om therapeutische nazorg te bieden na de opname een essentiële rol binnen het zorgaanbod. Door middel van ambulante consultaties, outreachende hulpverlening, mobiele zorg na ontslag en het delen van de zorg met andere welzijns- en zorgprofessionals, wordt de toewijding aan continuïteit van zorg en ondersteuning benadrukt. Dit draagt bij aan een aanzienlijke verbetering van de levenskwaliteit voor zowel de cliënten als hun naasten.
Door de nadruk te leggen op maatwerk, integratie en flexibiliteit in de zorgverlening dragen we bij aan het verder ontwikkelen van multifunctionele zorgtrajecten, waarbij de cliënt en zijn behoeften het uitgangspunt vormen van het behandelproces.