• Home
 • Vermaatschappelijking van zorg

Vermaatschappelijking van zorg

Nieuwe zorgvormen

Het verlaten van het thuismilieu, het verlies van de rollen die men heeft in gezin en maatschappij en het verlies van contacten kan bij een langdurige psychiatrische residentiële behandeling ook negatieve effecten hebben.  De sector van de geestelijke gezondheidszorg engageert zich daarom om meer zorg aan huis en zorg op maat te bieden, de zogenaamde vermaatschappelijking van de zorg.

Artikel 107 van de ziekenhuiswet maakte het mogelijk dat ziekenhuizen een deel van hun budget financiële middelen kunnen aanwenden voor het creëren van nieuwe functies en zorgvormen of voor intensifiëring van reeds bestaande zorgvormen.

Het PZ Onzelievevrouw nam samen met de partners de beslissing om bedden af te bouwen en het vrijgekomen personeelsvolume te herinvesteren in mobiele teams.  

Sleutelfuncties Artikel 107 van de ziekenhuiswet

 • Functie 1 : Focus op vroegdetectie en vroeginterventie, o.a. via deskundigheidsbevordering van eerstelijn.
 • Functie 2 : Zorg in de thuissituatie brengen d.m.v. mobiele teams
 • Functie 3 : Rehabilitatie en activering stimuleren o.a.. op vlak van arbeid, vrije tijd en ontmoeting
 • Functie 4 : Residentiële zorg intensifiëren
 • Functie 5 :Woonvormen diversifiëren

Elk van deze vijf functies heeft als doel het realiseren van zorgcircuits waarin de continuïteit van de zorg centraal staat. Naast de behandeling op zich gaat aandacht uit naar herstel en psychosociale rehabilitatie door onder meer thema’s zoals huisvesting en maatschappelijke integratie op te nemen in het verhaal.  Deze vijf functies omvatten meer dan alleen ziekenhuizen. Het Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg Noord-West-Vlaanderen bundelt de krachten van verschillende partners om deze vijf functies uit te werken.

Partners

Het Netwerk Geestelijke Gezondheidzorg Noord-West-Vlaanderen is een samenwerking van

 • Psychiatrische ziekenhuizen
 • Psychiatrische afdelingen van algemene ziekenhuizen
 • Beschut Wonen
 • Centra Geestelijke Gezondheidszorg
 • Centra voor psychische revalidatie
 • Psychotherapeutische centra
 • Drughulpverlening
 • Samenwerkingsinitiatieven Eerstelijnsgezondheidszorg (SEL)
 • Regionale Welzijnsplatformen
 • Huisartsenkringen
 • Centra Algemeen Welzijnswerk (CAW)
 • Diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen
 • OCMW's
 • Familieorganisaties en patiëntenvertegenwoordiging
 • Actoren uit belendende sectoren zoals arbeid, vrije tijd, ontmoeting en vorming

Doel

Het netwerk streeft naar:

 • Laagdrempelige zorg
 • Getrapte zorg
 • Voor iedereen
 • Met focus op de maatschappij
 • In samenwerking met nulde lijn
 • In samenwerking met eerstelijn
 • Regie bij cliënt
 • Continuïteit van zorg

Voor alle info over het Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg Noord-West-Vlaanderen kan je je wenden tot de website http://www.netwerkggzregionw-vl.be.