Langdurige intensieve psychiatrische behandeling (afdeling 52)

Doelgroep

Op deze afdeling verblijven langdurig opgenomen mannen en vrouwen uit alle leeftijdscategorieën.
Zij hebben  een ernstige, complexe en niet-gestabiliseerde psychiatrische problematiek, vaak in combinatie met een verslaving, een lichamelijke en/of  psycho-organische aandoening, een gedragsproblematiek of een verstandelijke beperking.
Voor hen is een langdurig verblijf in het psychiatrisch ziekenhuis noodzakelijk. Zij kunnen noch op korte noch op middellange termijn buiten het ziekenhuis gaan wonen.
Zij hebben op alle levensterreinen nood aan intensieve behandeling, begeleiding en zorg. Dit krijgt vorm via een individueel behandel- en begeleidingsplan op maat van de patiënt.
Zij hebben  nood aan een verblijfsomgeving die structuur, veiligheid, bescherming en toezicht biedt.
‘Genezing’ of remissie is voor hen tot op heden niet mogelijk gebleken.

Behandelaanbod

Op  deze afdeling wordt geïndividualiseerde zorg en behandeling aangeboden. Dit aanbod op maat vertaalt zich in een individueel behandelplan.  De patiënt zelf wordt zo goed als mogelijk betrokken in het uitwerken ervan.
Elke patiënt heeft een toegewezen verpleegkundige en zorgkundige. Zij kennen het leven en het dagelijks functioneren van de patiënt goed. Zij ondersteunen de patiënt in het zelf formuleren van hulpvragen en zorgnoden. Zij bieden praktische, emotionele en sociale steun. Zij fungeren als vertrouwenspersoon en belangenbehartiger.

Patiënten en hun familie kunnen bij de maatschappelijk werker  terecht voor vragen in verband met financiële kwesties, administratieve zaken, enz. De maatschappelijk werker  heeft ook aandacht voor andere levensdomeinen, zoals wonen, werken en  vrije tijd. Zij is een sleutelfiguur in de contacten tussen de afdeling en de maatschappij.
Het behandelaanbod op de afdeling bestaat uit farmacotherapie, somatische behandeling, psychomotorische therapie, kinesitherapie, logopedie, individuele gesprekstherapie, muziektherapie en activiteitenbegeleiding. Op de afdeling wordt een flexibel, gevarieerd en laagdrempelig activiteitenaanbod aangeboden. Deze activiteiten bieden patiënten een kans om elkaar te ontmoeten, om plezier en voldoening te vinden, om hun vaardigheden en talenten te behouden of te versterken.
De psycholoog gebruikt diverse methodieken om het levensverhaal en de leefwereld van de patiënt te leren kennen.

Patiënten kunnen met vragen op het vlak van zingeving en geloof terecht bij de pastoraal medewerker.
Een aantal patiënten kunnen buiten de afdeling deelnemen aan het activiteitencentrum ‘De Passerelle’ waar arbeidsmatige en vrije tijdsactiviteiten aangeboden worden en aan de ‘Centrale Activering’.
Ook vrijwilligers nemen een actieve rol op in de zorg voor patiënten. Zij brengen een bezoek aan de patiënt, maken tijd en ruimte voor een babbel of begeleiden patiënten bij een wandeling

Doelstellingen

De behandeling, de begeleiding en de zorg zijn gericht op

1) het bevorderen van de levenskwaliteit van de patiënten
2) het bevorderen van de mogelijkheden van de patiënten, rekening houdend met hun kwetsbaarheden en met de grenzen van de afdeling
3) het ondersteunen van de zelfbepaling en de eigen verantwoordelijkheid, rekening houdend met de grenzen van de patiënt zelf en van de afdeling
4) de patiënten helpen om te leren leven met hun (onveranderbare) kwetsbaarheden
5) in de mate van het mogelijke het verminderen en helpen dragen van het lijden van patiënten
6) het helpen voorkomen van sociaal isolement en vervreemding
7) het ondersteunen van naastbetrokkenen.

Visie

Deze afdeling heeft als specificiteit dat ze zich richt op volwassen die langdurig kampen met een ernstige psychische ziekte. Deze patiënten hebben reeds vele behandelingen achter de rug die niet of onvoldoende tot herstel hebben geleid. Zij worden dagelijks geconfronteerd met veel verlieservaringen op heel wat levensdomeinen.
In het behandelkader is er expliciete aandacht voor het ernstig lijden van de patiënten en wordt er erkenning gegeven aan hun verlies.
Daarnaast worden patiënten ondersteund bij het verwerken en ‘een plaats geven’ van hun verlieservaringen in hun persoonlijk levensverhaal.
Ook al verblijven sommige patiënten zo goed als permanent op deze afdeling, toch wordt er voor sommigen gezocht naar een plaats buiten het ziekenhuis die aansluit bij hun mogelijkheden en noden.
‘Hoop bieden’ is er een kernwaarde.