• Home
  • Missie en opdrachtsverklaring

Missie en opdrachtsverklaring

Onze opdrachtsverklaring schrijft zich in in de missie van de vzw waartoe we behoren.  De vzw Gezondheidszorg ‘Bermhertigheid Jesu’ organiseert en garandeert excellente, innovatieve, toegankelijke en gerichte vormen van ‘zorg voor mensen’. De opgebouwde expertise in de geestelijke gezondheidszorg is daarvan de basis.

 

Respect, openheid en samenwerking

Dat gebeurt met gemotiveerde medewerkers, op eigen initiatief en/of via strategische allianties, met aandacht voor interne en externe samenwerking. Dit alles wordt georganiseerd binnen een breed maatschappelijk engagement en vanuit de christelijke inspiratie.

Het psychiatrisch ziekenhuis Onzelievevrouw is een regionaal psychiatrisch ziekenhuis. In samenwerking met anderen bieden wij kwaliteitsvolle, gespecialiseerde, wetenschappelijk onderbouwde en ethisch verantwoorde diagnostiek, behandeling en zorg voor psychiatrische aandoeningen bij volwassenen en ouderen. Wij doen dit op een warm menselijke manier en in interactie met de patiënt en zijn omgeving. Het doel is het installeren van een therapeutisch proces, het bewerkstelligen van kwaliteit van leven en een zo goed mogelijke reïntegratie van de patiënt in de maatschappij. Wij beschouwen menselijk contact als de essentie van ons bestaan en als een wezenlijk instrument voor psychisch herstel.

De werking van het ziekenhuis is gestoeld op de kerncompetenties van de organisatie.

Respect

De eerste pijler is fundamenteel wederzijds respect voor de mens en zijn omgeving, voor ieders opdracht en eigenheid. We kiezen voor het respecteren en zinvol aanwenden van beschikbare tijd. Het betekent ook respect voor het leefmilieu door duurzaam gebruik van grondstoffen en materieel.

Openheid

De tweede pijler is openheid. Ons omgevingskunstwerk “De Open Poort” symboliseert dit. Deze openheid wil de werking aan de buitenwereld kenbaar maken en zo de maatschappij uitnodigen tot actieve dialoog. Deze openheid staat centraal zowel in ons behandelbeleid als in onze interne en externe beleidsvoering. Deze beleidsvormen zijn op elk niveau transparant, toegankelijk en laten zich steeds bevragen.

Samenwerking

De derde pijler is samenwerking. De werking van het ziekenhuis is het resultaat van het samenbrengen van menselijk potentieel. Met hun kennis en kunde engageren medewerkers zich tot interdisciplinaire samenwerking. Gestructureerd overleg waarborgt persoonlijke inbreng, ruimte voor creativiteit en de mogelijkheid tot kritiek. We creëren een werkgemeenschap waar mensen elkaar vinden via voldoende ruimte voor ontmoeting en informeel overleg. Participatief beleid als permanente opdracht is geen doel op zich, maar een middel tot kwaliteit van beleid en van behandeling. In het proces van vermaatschappelijking stellen we continuïteit van behandelingen zorg voorop. Daartoe gaan we voluit voor goede samenwerking met de patiënt, zijn familie, mantelzorgers en externe partners.